No fund search result

重投職場積金點打理?

2018-11-02 02:16
Share
  • Share

Amy生下小朋友成為全職主婦,一年半後,Amy和老公Mark商量重新工作,期間,他們亦談及強積金的管理細節。Amy:老公,重返職場第一份工揀邊份好啊?Mark:一份工就比較輕鬆自在,另一份工就比較忙碌,不容易做決定啊。搵工就好似挑選強積金受託人咁,有收費便宜的,亦有服務態度好的,更有不同基金選擇的計劃。最重要根據自己實際情況,挑選符合自己目標的強積金計劃。基金往績只供參考

御峰評:挑選強積金受託人需要考慮其服務範疇和水平,亦需要考慮基金選擇和適合程度,還有收費情況。強積金計劃成員需要小心詮釋基金往績,不可單憑基金過往的表現就選擇持有該基金的強積金計劃。入職後,Amy需要填寫強積金供款表格。回家後,Amy和老公商量如何處理轉工前的強積金。Mark:轉工時處理強積金有兩種辦法。一個是把強積金轉移至新僱主為你開立的供款帳戶,另一個是可以轉移至其他強積金計劃下已持有的個人帳戶。御峰評:如本身並未持有任何個人帳戶以及滿意舊公司所選用的強積金計劃,強積金成員亦可以考慮把強積金保留在舊公司的帳戶中,以個人帳戶的形式繼續投資。


 

Related Articles